VISION & MISSION

VISION

 

บริษัท ควอเทค อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

มุ่งมั่นในการทำงาน พัฒนาสินค้าและบริการให้มีเทคโนโลยี ที่ทันสมัยเพื่อลดต้นทุนและยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรควบคู่กับการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเคียงข้าง

 

ความปลอดภัยในการใช้งาน

* Energy
* Reliability
* Productivity
* Environmental
* Health & Safety
 

 

MISSION

 

บริษัท ควอเทค อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

- บริษัทฯ จะนำเข้า-จำหน่ายสินค้าหรืออะไหล่ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพให้แก่ลูกค้าเท่านั้น

- บริษัทฯ จะมุ่งเน้นในการจัดหาสินค้า-อะไหล่ที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพให้ทันสมัย และนำเทคโนโยลีสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อยู่เสมอ

- บริษัทฯ จะมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพในการให้บริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และดียิ่งขึ้น

- บริษัทฯ จะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

- บริษัทฯ จะพัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่กับวัฒนธรรมองค์กรให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความขยัน , พลัง  , ความซื่อสัตย์ , ความมุ่งมั่น ในการให้บริการอย่างมืออาชีพ